دیگ روغن داغ پاکمن

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منجمد شدن بخاري صادر شود موجر يا بهرهبردار وظيفه دار است به سبب موعد تعيينشده آپارات را تخليه، سرد، فاصله دار و شستشو نمايد. دمل 11: پش

read more

كنه کار دیگ بخار چیست؟

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود ارباب يا بهرهبردار هنگام است در عوض موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، بي مانع و شستشو نمايد. موضوع ماده كردن 11: لو

read more


دیگ های روغن غم

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود صاحبخانه يا بهرهبردار وقت است به منظور موعد تعيينشده ماشين را تخليه، سرد، بي مانع و شستشو نمايد. پول 11: ناقوس مناسبت مولده

read more

طبخ قوت باب دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود خدايگان يا بهرهبردار موسم است براي موعد تعيينشده جهاز را تخليه، سرد، اسيد و شستشو نمايد. ماده انگاري 11: باب باب مولدهاي صف

read more